ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู่้และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนทักษะด้านการดูแลตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้  กำหนดรับสมัครคนพิการ อายุระหว่าง 15-40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 6 ประเภท สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมอาชีพ ไม่ติดสารเสพติด ไม่เป็นโรคเรื้อรังและโรคติดต่อร้ายแรง  เข้ารักการฝึกอาชีพโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรช่างเย็บหนัง และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า รวมทั้งดูแลด้านปัจจัยสี่ระหว่างที่ฝึกอาชีพตามหลักสูตร   โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 024625008 ต่อ 103 หรือ นางสาวจุฑามาศ ร่วมสุขสมสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร.0880200829

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!