ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์

 

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  ได้ประชาสัมพันธ์การจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน ๒ เรื่อง  ดังนี้ 
                      ๑.  เรื่อง  การควบคุมเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 
                      ๒. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   ไปแล้วนั้น
 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก   ขอเชิญชวนผู้นำชุมชน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้าร่วมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการออกข้อบัญญัติดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

 

                        จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

 

 

                                                                             คณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อบัญญัติ
                                                                                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
                                                                                         ๒๓  กันยายน   พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!