ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างข้อบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกได้ประชาสัมพันธ์การจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์

2.เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!