ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติและจะได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

      ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหาย ได้ตรวจสอบ กรณี ได้รับแจ้งจากประชาชนในหมู่ที่ 12 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ว่าเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้บ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย และมีประชาชนยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ จำนวน 4 รายและด้านการเกษตร  จำนวน 1 ราย

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 จึงประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัย และได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  จำนวน 5 ราย เป็นเงินงบประมาณ 6,487 บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!