ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท :