ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

     ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใด  งานบริหารทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานจัดทำแผน

พัฒนาตำบล  งานเกี่ยวกับตราข้อบังคับตำบล  งบประมาณประจำปี  งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ  งานกฎหมายและคดี  งานธุรการ  

งานการเจ้าหน้าที่  งานประชุม  งานประชาสัมพันธ์  งานพาณิชย์  งานรัฐพิธี  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานรักษาความสะอาด  อนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับมอบหมาย

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี  งานพัฒนาจัดเก็บรายได้  และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และการนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  การรายงานเงินคงเหลือ  การจัดทำงบ  

จัดทำบัญชีทุกประเภท  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานสำรวจ  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  เขียนแบบงาน  ประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ  

งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง  งานซ่อมบำรุง  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมทางศาสนา  

งานทางการศึกษา  การแนะแนว  การวัดผล  การประเมิน  การวางแผนการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

ทางการศึกษา  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย